Wibratory Logopedyczne

You have no items.

REGULAMIN WARSZTATÓW

REGULAMIN WARSZTATÓW

 • Warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę PJtherapeutic zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 • Organizator organizuje warsztaty w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie www.wibratorylogopedyczne.pl
 • Warunkiem udziału w szkoleniach jest rejestracja poprzez stronę internetową na warunkach zakupu produktu,  telefoniczna lub mailowa.
 • Jedynym reprezentantem TALK TOOLS w zakresie szkoleń na terenie Polski jest firma PJtherapeutic z siedzibą w Jaworznie.
 • Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w terminie do 60 dni roboczych poprzedzających rozpoczęcie warsztatów. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest możliwe na podstawie telefonicznego lub mailowego uzgodnienia z Organizatorem.  Liczba uczestników każdego  szkolenia jest ustalana przez Organizatora i ograniczona. Zakwalifikowanie się  do grupy uczestników następuje według kolejności otrzymanych zgłoszeń oraz po dokonaniu wpłaty. Po zamknięciu listy uczestników istnieje możliwość umieszczenia potencjalnego kandydata na uczestnika na liście rezerwowej, a jedynie w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy zakwalifikowanego uczestnika przez Organizatora – zakwalifikowania na listę uczestników warsztatów.
 • Jeśli zgłoszenie nastąpiło w terminie późniejszym niż 60 dni przed datą szkolenia wpłata pieniędzy musi nastąpić do 7 dni od daty zgłoszenia.
 • Po wpłynięciu zgłoszenia Organizator szkolenia prześle uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Szczegółowe informacje o płatności tj. nr konta bankowego, termin dokonywania wpłat za szkolenie znajdują się na stronie: www.wibratorylogopedyczne.pl. Szczegółowa informacja o przebiegu i organizacji szkolenia na stronie. Szczegółowe zasady płatności są określane na stronie. 
 • Dokonując płatności za udział w szkoleniu, w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika i numer faktury VAT.
 • Faktura zostanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, wystawiona w terminie 7 dni od daty uznania rachunku bankowego Organizatora. Faktura  zostanie przesłana pocztą lub dostarczona odbiorcy w terminie warsztatów.
 • Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu jest możliwa w każdym momencie przed jego rozpoczęciem, na podstawie pisemnego oświadczenia Uczestnika/Zgłaszającego uczestnika (wiadomość pisemna wysłana pocztą – decyduje data stempla pocztowego lub wiadomość e‐mail).
 • W  przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 60  dni roboczych przed  datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia  o odstąpieniu od  umowy w formie  pisemnej  lub emailem do Organizatora szkolenia) Uczestnikowi przysługuje całkowity zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym od 60 dni do 30 dni roboczych licząc od terminu rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi przysługuje zwrot połowy kosztów szkolenia, w przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 30 dni Uczestnikowi nie przysługuje zwrot środków.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów, jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana liczba uczestników lub w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń losowych. W przypadku odwołania szkolenia Organizator szkolenia zobowiązuje się do telefonicznego i pisemnego (wiadomość  e‐mail) powiadomienia uczestnika. W takim przypadku opłaty szkoleniowe zostają zwrócone uczestnikom w całości.
 • W przypadku odwołania szkolenia Uczestnik wydaje dyspozycję  w zakresie zwrotu dokonanej płatności.
 • Zwrot płatności następuje w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Organizatora stosownej dyspozycji od Uczestnika na konto, z którego dokonywana była płatność,
 • Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, materiały informacyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych  oraz certyfikat. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 • Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć/materiałów video zarejestrowanych podczas szkolenia, w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji w materiałach marketingowych Organizatora.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników  innym osobom i instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, NIP, dane teleadresowe numer telefonu, adres  e‐mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 • Metoda Oral Placement Therapy jest własnością firmy TALK TOOLS- jest chroniona prawem międzynarodowym w zakresie własności intelektualnej i nie może być przedmiotem kopiowania, plagiatu ani imitacji bez zgody właściciela. Podchodząc do sprawy z innego punktu widzenia poza oczywistym interesem biznesowym: Talk Tools traktuje jakość swoich kursów nadzwyczaj poważnie i nie zezwala nieautoryzowanym terapeutom uczyć lub udzielać instruktażu w zakresie metody, jako że prowadzi to do niewłaściwej implementacji terapii, co może mieć odwrotny skutek dla Pacjenta. Szkolenia TALK TOOLS były tworzone i udoskonalane przez ostatnie 25 lat i podlegały zmianom - kopiowane treści mogą prowadzić do nieprawidłowego podejścia terapeutycznego. Metoda SMILE i metodyka (hierarchicznego) stosowania słomek, flecików w terapii seplenienia międzyzębowego jest własnością firmy TALK TOOLS, a hierarchie zostały opracowane z wykorzystaniem firm zewnętrznych, które dostarczyły narzędzi pomiarowych i metod, i oparte są na wieloletnim doswiadczeniu klinicznym. Stosowanie elementów terapii TALK TOOLS na zestawach autorskich jest obarczone niebezpieczeństwem działania na szkodę Pacjenta. Zapraszamy logopedów do zadawania pytań w nadziei na jak najlepszą implementację metodyki. 
 • Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Organizatora oraz prowadzącego szkolenie.
 • Uczestnicy warsztatów organizowanych przez Organizatora są odpowiedzialni finansowo za szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania szkoleń z własnej winy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny warsztatów (w stosunku do umów niezawartych) w przypadku wzrostu wartości dolara amerykańskiego w stosunku do PLN przez cały okres trwania rekrutacji na warsztaty.
 • Rejestracja jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego regulaminu.  
 • RACHUNEK do WPŁAT: BZWBK 79 1090 2008 0000 0001 1712 6366 Beneficjent: PJtherapeutic Piotr Jaworski