Wibratory Logopedyczne

You have no items.

ksztaltujemy język
wysyłka w 24h za pośrednictwem kuriera lub poczty, WYSYŁKA produktów ARK i TALK TOOLS do 2 tygodni

Wysyłka
od 24h do 2 tygodni

WARSZTATY: TECHNIKI INTERWENCJI SENSORYCZNEJ I AUTYZM

Na zdj. Monica Purdy w czasie tłumaczenia różnic sensorycznych.

PROGRAM WARSZTATÓW

DZIEŃ I: Techniki interwencji sensorycznej

SESJA PORANNA 8: 30 - 12: 30 z przerwa kawową

1. Wprowadzenie

2. Dyskusje na temat różnic sensorycznych:

a. Dr. A. Jane Ayers

b. Dr Lucy Jane Miller

c. różnice terminologiczne

d. diagnoza

3. Co to jest system sensoryczny?

a. definicje/przykłady

b. rozwój typowy

c. rozwój nietypowy

d. definicje trzech subkategorii sensorycznych

 

SESJA POPOŁUDNIOWA (13 00 - 16 00) z przerwa kawową

1. System sensoryczny - przykłady zaburzeń

a. podstawy kliniczne terapii

2. Praktyka sensoryczna

a. badanie mowy

b. bodźce sensoryczne w terapii

3. Diagnozy video

4. Dyskusja: pytania i odpowiedzi


DZIEŃ II: Puzzle autyzmu: stosowanie dotykowych technik terapeutycznych

SESJA PORANNA 8: 30 - 12: 30 z przerwa kawową

A. Wprowadzenie: Związek autyzmu z zaburzeniami pozycji oralnej 

B. AUTYZM

1. Fakty

2. Przyczyny

3. Wczesne oznaki autyzmu

4. Badanie autyzmu

5. Aktualne modele terapii i podejścia edukacyjne:

- STOSOWANA ANALIZA BEHAWIORALNA (ABA)

- analiza werbalna

- Technika rozwoju relacyjnego (RDI)

- techniki "dywanowe"/DIR

6. Podejście biomedyczne

C. Zaburzenia pozycji oralnej

2. Terapia Pozycji Oralnej (OPT)

3. Badanie w OPT - video

4. Zaburzenia pozycji oralnej w autyźmie

SESJA POPOŁUDNIOWA (13 00 - 16 00) z przerwa kawową

D Aktualne terapie zaburzeń pozycji oralnej

1. Beckamn

2. Kaufman/Kasper

3. PROMPT

4. Systemy komunikacji obrazkowej i komunikacja zastępcza

5. OPT i TALK TOOLS

E. Parametry kliniczne

1. Rozwiązywanie problemów

- dostosowanie

- zaburzenia sensoryczne

- zaburzenia procesów centralnych

- przykłady video

2. Terapie dotykowe w kombinacji z modelami klinicznymi

- integracja sensoryczna

- OPT

- terapie motoryczne

- siedzenie

- STOSOWANA ANALIZA BEHAWIORALNA (ABA)

- SYSTEMY KOMUNIKACJI OBRAZKOWEJ

- analiza verbalna

- model biomedyczny

- karmienie - przykłady wideo

- technika dywanowa - przykłady wideo

- Technika rozwoju relacyjnego (RDI)

- MOWA

3. Dyskusja: pytania i odpowiedzi

 

REJESTRACJA:

mailem: pjtherapeutic2@gmail.com

tel. 797171989

REGULAMIN WARSZTATÓW

 • Warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę PJtherapeutic zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 • Organizator organizuje warsztaty w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie www.wibratorylogopedyczne.pl
 • Warunkiem udziału w szkoleniach jest rejestracja poprzez stronę internetową na warunkach zakupu produktu,  telefoniczna lub mailowa.
 • Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w terminie do 40 dni roboczych poprzedzających rozpoczęcie warsztatów. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest możliwe na podstawie telefonicznego lub mailowego uzgodnienia z Organizatorem.  Liczba uczestników każdego  szkolenia jest ustalana przez Organizatora i ograniczona. Zakwalifikowanie się  do grupy uczestników następuje według kolejności otrzymanych zgłoszeń oraz po dokonaniu wpłaty. Po zamknięciu listy uczestników istnieje możliwość umieszczenia potencjalnego kandydata na uczestnika na liście rezerwowej, a jedynie w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy zakwalifikowanego uczestnika przez Organizatora – zakwalifikowania na listę uczestników warsztatów.
 • Po wpłynięciu zgłoszenia Organizator szkolenia prześle uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Szczegółowe informacje o płatności tj. nr konta bankowego, termin dokonywania wpłat za szkolenie znajdują się na stronie: www.wibratorylogopedyczne.pl. Szczegółowa informacja o przebiegu i organizacji szkolenia na stronie. Szczegółowe zasady płatności są określane na stronie. 
 • Dokonując płatności za udział w szkoleniu, w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika i numer faktury VAT.
 • Faktura zostanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, wystawiona w terminie 7 dni od daty uznania rachunku bankowego Organizatora. Faktura  zostanie przesłana pocztą lub dostarczona odbiorcy w terminie warsztatów.
 • Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu jest możliwa w każdym momencie przed jego rozpoczęciem, na podstawie pisemnego oświadczenia Uczestnika/Zgłaszającego uczestnika (wiadomość pisemna wysłana pocztą – decyduje data stempla pocztowego lub wiadomość e‐mail).
 • W  przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 30  dni roboczych przed  datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia  o odstąpieniu od  umowy w formie  pisemnej  lub emailem do Organizatora szkolenia) Uczestnikowi przysługuje całkowity zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 30 dni roboczych licząc od terminu rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi przysługuje zwrot środków pomniejszonych o faktyczne koszty poniesione przez Organizatora w związku z organizacją warsztatów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów, jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana liczba uczestników lub w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń losowych. W przypadku odwołania szkolenia Organizator szkolenia zobowiązuje się do telefonicznego i pisemnego (wiadomość  e‐mail) powiadomienia uczestnika. W takim przypadku opłaty szkoleniowe zostają zwrócone uczestnikom w całości.
 • W przypadku odwołania szkolenia Uczestnik wydaje dyspozycję  w zakresie zwrotu dokonanej płatności, tj.:
 • zwrot płatności w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Organizatora stosownej dyspozycji od Uczestnika na konto, z którego dokonywana była płatność,
 • Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, materiały informacyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych  oraz certyfikat. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 • Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć/materiałów video zarejestrowanych podczas szkolenia, w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji w materiałach marketingowych Organizatora.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników  innym osobom i instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, NIP, dane teleadresowe numer telefonu, adres  e‐mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 • Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Organizatora oraz prowadzącego szkolenie.
 • Uczestnicy warsztatów organizowanych przez Organizatora są odpowiedzialni finansowo za szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania szkoleń z własnej winy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny warsztatów (w stosunku do umów niezawartych) w przypadku wzrostu wartości dolara amerykańskiego w stosunku do PLN przez cały okres trwania rekrutacji na warsztaty.
 • Rejestracja jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego regulaminu.